Vad tycker folk om festen?

Jobbrelaterad Alkoholkonsumtion – opinionsundersökning

Undersökningen har genomförts av Novus maj 2021 på uppdrag av Tankesmedjan Nocturum. Syftet med var att undersöka allmänheten som arbetar och deras inställning till alkoholvanor på arbetsplatsen och i förhållande till sin arbetsgivare.

Kort sammanfattning

 • 4 av 10 (42%) känner att deras arbetsgivare tar ansvar/bryr sig om deras alkoholkonsumtion –3 av 10 (28%) uppger att det ej är aktuellt på deras arbetsplats.
 • Drygt 7 av 10 (73%) har en alkohol- och drogpolicy på jobbet –endast 7 procent uppger att de inte har det.
 • 1 av 10 (11%) uppger att alkohol är en central del på sin arbetsplats under jobbrelaterade evenemang –7 av 10 (72%) uppger att det inte är det.
 • Nära hälften (47%) anser att arbetsgivaren varken bör göra mer eller mindre gällande alkoholkulturen på arbetsplatsen –endast 6 procent uppger att arbetsgivaren bör göra mer.
 • Nästan 1 av 5 (17%) instämmer i påståendet att ”arbetsgivaren är medveten om min inställning till att umgås med berusade kollegor” –dock uppger 4 av 10 (40%) att det ej är aktuellt på deras arbetsplats.
 • Nära 6 av 10 (58%) instämmer att andra personer respekterar ifall någon vill avstå från alkohol.
 • Flest svarar socialt umgänge (74%) följt av roliga aktiviteter (34%) samt att äta god mat (29%) som anledning till att delta i jobbrelaterade evenemang.

Dans, Jobbfesten

Fakta, Jobbfesten

Fakta, Jobbfesten

Fakta, Jobbfesten

Fakta, Jobbfesten

Hur ser alkoholkonsumtionen ut i Sverige 2001-2020?

Från Centralförbundet för alkohol och narkotikas, CAN, senaste rapport ”CAN rapport 202 Alkoholkonsumtionen i Sverige 2001–2020”  

 • Den totala alkoholkonsumtionen sjönk med 6 procent under 2020 jämfört med 2019 (räknat i liter ren alkohol per invånare, 15 år och äldre).
 • Under 2020 ökade Systembolagets försäljning kraftigt, medan restaurangförsäljningen och samtliga oregistrerade delmängder (utom köp via internet) minskade. Folkölsförsäljningen var relativt oförändrad.
 • Försäljningen på restauranger minskade med 35 procent och resandeinförseln minskade med 61 procent under 2020 jämfört med 2019. Köp av smugglad alkohol sjönk med 44 procent och hemtillverkningen minskade med 17 procent.
 • Under 2020 skedde vissa förändringar i dryckernas andelar av totalkonsumtionen. Framför allt steg andelen vin samtidigt som andelen sprit sjönk.
 • Alkoholbeställningar från systembolaget.se och från andra leverantörer av alkohol ökade under 2020.
 • Flest beställningar på systembolaget.se sker i Jämtland och Norrbotten. Beställningar från andra leverantörer förekommer i ungefär samma utsträckning i alla län.

Dricker man mer inom vissa yrkesgrupper?

Arbetshälsorapport Stockholms län 2020 – Centrum för arbets- och miljömedicin, region Stockholm

“I Stockholms län har 23 procent bland förvärvs­arbetande män och 17 procent bland förvärvsarbetande kvinnor en riskkonsum­tion av alkohol. Riskkonsumtion definieras utifrån en kombination av hur ofta och hur mycket en person brukar dricka.

När man ser på enskilda yrkeska­tegorier så är hovmästare, servitö­rer och bartendrar den yrkesgrupp där det är vanligast att ha en riskkon­sumtion av alkohol. Över hälften av både män och kvinnor i denna grupp rapporte­rar en sådan riskkonsumtion.

Bland män ligger andelen över 40 procent även i yrkesgrupperna marknadsfö­rare och informatörer m.fl. samt  takmontörer, golvläggare och VVS­-montörer m.fl..

Bland kvinnor är nästan 40 procent av yrkesgruppen kockar och kallskänkor riskkonsu­menter av alkohol.

Det är en stor variation bland de 20 yrken som rapporterar högst andel alkoholkon­sumtion, vilket speglar att riskkon­sumtionen förekommer i alla olika samhällsklasser.

Riskkonsumtion av alkohol före­kommer i dubbelt så hög utsträckning bland dem som är födda i Sverige som bland dem som är födda utanför Sverige. Detta gäller både män (27 procent respektive 13 procent) och kvinnor (20 procent respektive 9 procent).

Störst andel riskkonsumenter finns inom den yngsta åldersgruppen, 18–34 år, både bland män (27 procent) och kvinnor (22 procent).”